Home > Technická infrastruktura
Vytisknout

Technická infrastruktura

Elektřina

V roce 2007 bylo vybudováno nové dvojvedení VVN 2 x 110 kV z rozvodny Výškov, které bude následně podle potřeby doplněno jednoduchým vedením 1 x 110 kV z rozvodny Žatec. Volná kapacita elektrické energie v SPZ Triangle je 26 MW/22 kV. 

 

Připojovací poplatek za rezervovaný příkon a realizaci přípojky elektrické energie ve standardní napěťové hladině 22 kV činí 800 tis. Kč/MW a je plně v gesci investora. Provozovatelem elektrické sítě je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

 


Pitná voda

Je vybudována přípojka ze stávajícího vodovodu DN 300 podél západního okraje území, vyrovnávací věžový vodojem o objemu 400 m3, celková současná kapacita je 10 l/s (864 m3/den) s možností navýšení na 25 l/s (2 160 m3/den) podle skutečných potřeb zóny. Maximální denní kapacita činí 57 l/s.

 


Průmyslová voda

Je napojena na stávající přívod DN 500 na severním okraji energocentra Strategické průmyslové zóny Triangle, vyrovnávací nádrže se zásobním prostorem 2 x 1 500 m3 slouží jak k pokrytí výkyvů spotřeby, tak i jako bezpečnostní zásoba pro potřeby hasičů.

 


Plyn

PZT Triangle je napojena ze dvou zdrojů VTL plynovodu, severního a jižního s celkovou kapacitou až 15 000 m3/hodinu. Součástí rozvodů v průmyslové zóně jsou 2 větve STL včetně regulačních stanic. Celková kapacita existující jižní větve je 5 000 m3/hodinu a celková kapacita existující severní větve je 10 000 m3/hodinu.

 


Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace v zóně Triangle disponuje kapacitou cca 8,6 l/s z 1 hektaru plochy.

 


Splašková kanalizace

V současné době je řešen odvod splaškových vod výtlakem přes čerpací stanici Staňkovice do ČOV Žatec s kapacitou 800 m3/den. Maximální denní kapacita činí 17 l/s. V rámci koncepce rozvoje SPZ Triangle bude zajištěno čištění pomocí vlastní ČOV s konečnou kapacitou 1 800 m3/den. Požadované hodnoty ukazatelů znečištění jsou k dispozici zde [PDF 241 kB]. Spuštění zkušebního provozu ČOV proběhlo počátkem roku 2014.

 


Telekomunikační napojení

Součástí SPZ Triangle je rovněž páteřní rozvod telefonních i datových kabelů v zóně (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). Napojení průmyslové zóny bylo zajištěno z jihovýchodu ze stávajících kabelů vedených podél komunikace II/250 a ze západní strany z trasy vedoucí po západním okraji centrální části průmyslové zóny. Současná nejvyšší možná rychlost internetového připojení je 50 Mb/s. V průmyslové zóně jsou umístěny dva vysílače od společností O2 Czech Republic a T-Mobile.

 

Inženýrské sítě jsou umístěny po obvodu centrální části SPZ Triangle v 17 m širokém technickém pásmu. Vyjma rozvodu telekomunikací a elektrické energie jsou veškeré sítě v majetku Ústeckého kraje. Napojení na tyto sítě není nijak zpoplatněno. V gesci investora je však kompletní realizace těchto přípojek a náklady s tím spojené.