Home > Aktuálně > Workshop pro kariérní poradkyně Chomutovska
Vytisknout

Workshop pro kariérní poradkyně Chomutovska

Ve středu 25. dubna 2018 jsme ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest uspořádali workshop pro kariérní poradce základních škol z Chomutovska. Akce proběhla na půdě našeho smluvního partnera, a to Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvková organizace (dále jen jako ESOZ). Program moderovala Ing. Radka Šplíchalová, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj. V úvodu seznámil účastníky s aktuálním stavem pracovního trhu v tomto regionu Mgr. Ivo Holoubek, zástupce ÚP ČR, kontaktního pracoviště Chomutov. Následovalo vystoupení Mgr. Jana Mareše, jako náměstka primátora města Chomutova, který za město a odbor školství přivítal účastníky a svým projevem je motivoval k další práci v oblasti kariérního poradenství.

 

Poté proběhla prezentace našich partnerských středních škol, a to Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace (dále jen jako TGACV), kterou zastoupil Mgr. Daniel Novotný, zástupce ředitele pro praktické vyučování a ESOZ, za kterou vystoupil ředitel Mgr. Jan Mareš. Oba prezentující vyzvedli příklady z dobré praxe, ale také poukázali na problémy ve spolupráci škol a zaměstnavatelů. Na jejich vystoupení navázala Mgr. Dana Mašlová, MBA jako zástupkyně zaměstnavatelů a HR manažerka společnosti Puls Investiční s.r.o (dále jen jako Puls). Představila společnost, která podniká výrobou pulsních napájecích zdrojů a její působení v regionu. Dále následovalo seznámení se Strategickou průmyslovou zónou Triangle v podání Ing. Renaty Janků, administrativně technické pracovnice SPZ Triangle, příspěvková organizace. Informovala účastníky o historii a současnosti průmyslové zóny, o jednotlivých investorech a jejich výrobních programech. V rámci prezentace promítla krátká videa ze závodů investorů, aby si kariérní poradci dokázali představit pracovní prostředí v jednotlivých společnostech. Zdůraznila zvyšující se potřebu počítačové gramotnosti a stále převažující poptávku po technických oborech i řemeslech na trhu práce.

 

Následně se účastníci přesunuli autobusem do společnosti Puls. Zde následovala prohlídka celého závodu s odborným výkladem výrobního manažera Pavla Růžičky, který dokázal odbornou technickou tématiku podat populárním způsobem, a to tak, aby byla pochopitelná i osobám netechnicky zaměřeným. Po skončení exkurze byli účastníci pozváni na oběd.

 

Velké poděkování patří společnosti Puls, která zajistila a uhradila občerstvení, oběd i poskytla svůj firemní autobus k přepravě. Občerstvení připravili žáci TGACV. Rovněž děkujeme ESOZu za to, že nám umožnil uspořádat workshop v jejich školním zázemí.

 

Workschop moderovala Ing. Radka Šplíchalová, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro ÚK a KV.

 

Prezentace Mgr. Jana Mareše, náměstka primátora města Chomutov a také i jako ředitele ESOZ.

 

Prezentace Mgr. Ivo Holoubka, zástupce ÚP ČR, kontaktního pracoviště Chomutov.

 

Prezentační příspěvek Mgr. Daniela Novotného, zástupce ředitele pro praktické vyučování TGACV.

 

Prezentace Mgr. Dany Mašlové, MBA, personální manažerky společnosti Puls a zástupkyně zaměstnavatelů.

 

Multimediální prezentace Ing. Renaty Janků, administrativně technické pracovnice SPZ Triangle, p. o.

 

Výrobní manažer Pavel Růžička (v modrém plášti) provázel odborným výkladem ve společnosti Puls.

 

Pohled na výrobní závod v netradičním architektonickém stylu.

 

Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.

Foto: Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.

Ve Strategické průmyslové zóně Triangle, dne 2. května 2018, 8.00 hod.