Home > Nejčastěji kladené otázky
Vytisknout

Nejčastěji kladené otázky

Níže uvádíme přehled nejčastěji se opakujících dotazů zejména od novinářů, studentů a široké veřejnosti. Uvedený interval otázek a odpovědí nepovažujte za konečný. Bude průběžně doplňován dle vyvolané potřeby s cílem informačně obohatit.

 

Význam použitých zkratek v textu:

ÚK - Ústecký kraj

MF - Ministerstvo financí České republiky

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MO - Ministerstvo obrany České republiky

AČR - Armáda České republiky

CZI - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

PZ - průmyslová zóna

SPZ Triangle - Strategická průmyslová zóna Triangle

FVE - fotovoltaická elektrárna

ÚP - územní plán

 

Jaká je geneze a celkové finanční náklady na vybudování SPZ Triangle?

 

Usnesením vlády č. 549/2002 z 29.5.2002 byl schválen převod letiště Žatec do majetku ÚK a zřízení SPZ Triangle včetně schválení základního rámce financování. Vlastnictví ÚK bylo zapsáno do katastru nemovitostí na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi ČR a MO. V období 2003 - 2004 proběhla demolice vojenských objektů včetně vzletové a přistávací dráhy, 2005 - 2009 kompletní dobudování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, přičemž slavnostní otevření zóny proběhlo již 29. června 2007. SPZ Triangle byla vybudována ÚK za podpory MPO a CZI. Náklady k 31. prosinci 2018 činily 2,574 mld. Kč.

 

Použil ÚK státní finanční prostředky oprávněně a účelně k rozvoji SPZ Triangle?

 

V roce 2009 provedla tříčlenná kontrolní skupina MPO kontrolu zaměřenou na nakládání s prostředky státního rozpočtu, zvláštního účtu MF a zvláštního účtu MPO, které byly poskytnuty ÚK formou dotace na podporu výstavby SPZ Triangle. Kontrolní skupina došla k závěru, že příjemce dotace dodržel stanovené podmínky pro její užití, poměr 25% užití vlastních finančních zdrojů k celkovým uznatelným nákladům na rozvoj SPZ Triangle a vynaložené vlastní zdroje i finanční prostředky poskytnuté dotace byly použity pro realizaci akce PZ v souladu se všemi Rozhodnutími vydanými pro tuto akci. Výběrová řízení na dodavatele všech staveb, projektových dokumentací a inženýrských činností byla provedena v souladu s příslušnými právními normami ČR a EU.

 

Je reálné se ještě obávat nějaké ekologické zátěže v SPZ Triangle?

 

Reálné to není. Průběh sanace byl rozdělen na dvě etapy. První etapa řešila sanaci nesaturované zóny a probíhala v letech 2003 - 2004. Druhá řešila sanaci saturované zóny s průběhem v období 2004 - 2009. Obě etapy byly kladně posouzeny z hlediska splnění podmínek a byly provedeny v souladu s realizačním projektem. Cílové parametry sanačního zásahu pro zeminy, stavební konstrukce a v podzemních vodách byly s úspěchem dosaženy. Dosažení sanačního limitu potvrdila Česká inspekce životního prostředí svým rozhodnutím ze září 2009. Pětiletý postsanační monitoring skončil v dubnu 2014.

 

Jaká je geomorfologie SPZ Triangle?

 

Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí Žatecké pánve. Tvoří jej převážně rozsáhlá plošina, kde se úklon pohybuje od severozápadu z kóty cca 290 m n. m. směrem na jihovýchod ke kótě cca 255 m n. m. Maximální rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem SPZ Triangle je 20 m při vzdálenosti těchto bodů 3 300 m (průměrné stoupání je 0,6 %).

 

Kolik bylo vytvořeno pracovních míst v SPZ Triangle?

 

V SPZ Triangle pracovalo 4 706 osob k 30. červnu 2019.

 

Ve které části zóny je postavena FVE a na jak rozlehlém pozemku?

 

Koncem roku 2010 byla vybudována na území SPZ Triangle FVE. Její součástí je i samostatná, dílčí oddělená plocha tzv. Žiželický rozptyl rozkládající se na p.p.č. 1060/8 v k.ú. Žiželice u Žatce o celkové výměře 22 ha. Celé území Žiželického rozptylu bylo v rámci terénních úprav po likvidaci stavebních objektů během I. etapy přípravy SPZ Triangle upraveno do roviny, nepatrně ukloněné k jihu. V současnosti je zatravněno a jeho středem vede neveřejná účelová komunikace propojující veřejné komunikace I/27 a III/25020. Pozemek v Žiželickém rozptylu má vyřešené vlastnické vztahy, je plně vlastněn ÚK, který jej získal od AČR bezúplatným převodem. Na celé území se vztahuje ÚP obce Žiželice, který v daném místě počítá s průmyslovou výrobou (využitelné i pro výstavbu FVE).

 

Kdo je nájemcem pozemku?

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání 19. května 2010 potvrdila nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení, kterou podala akciová společnost PKVL v čele s Ing. Tomášem Vohryzkou jako členem představenstva. S tímto nájemcem byla uzavřena smlouva o nájmu pozemků v SPZ Triangle určených výhradně pro výstavbu FVE. Zisk z pronájmu plochy je ÚK reinvestován do údržby a rozvoje samotné SPZ Triangle.

 

Jaká je výše daně z pozemků a staveb pro rok 2020?

 

Pro správné určení výše předpokládané daně z nemovitých věcí pro budoucí investory nelze použít všeobecné pravidlo. Vždy se musí použít informace z Finanční správy.

 

Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou základních položek:

  • Sazba daně je pevná a určuje ji zákon (ostatní plocha 0,20 Kč/m2, stavební pozemek 2 Kč/m2, zpevněná plocha pozemku užívaného k podnikání nebo v souvislosti s ním, sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m2, průmyslová stavba 10 Kč/m2).

 

  • Místní koeficienty, které si na daný rok určuje obec jsou pro pozemky a stavby různé (např. může koeficientem rozlišovat jednotlivé druhy stavby, u pozemků pak druh pozemku a katastrální území).

 

Z tohoto důvodu Finanční správa ČR zprovoznila na internetové stránce daňového portálu jednoduchou aplikaci Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí, viz zde (klikněte prosím).

 

Jaká je cena za 1 m3 pitné vody v SPZ Triangle?

 

1 m3 pitné vody stojí 86,57 Kč bez DPH, 99,55 Kč s DPH. Uvedená cena zahrnuje vodné i stočné.

 

Jaká je cena za 1 m3 průmyslové vody v SPZ Triangle?

 

1 m3 průmyslové vody stojí 18,31 Kč bez DPH, s DPH 21,05 Kč.

 

Kolik se platí za odvod odpadních vod v SPZ Triangle?

 

Cena za odvod 1 m3 odpadních vod je 42,34 Kč bez DPH, 48,69 Kč s DPH.

 

Kolik se platí za odvod srážkových vod v SPZ Triangle?

 

Cena za odvod 1 m3 srážkové vody je 1,38 Kč bez DPH, 1,58 Kč s DPH.

 

Má investor možnost získat dotaci z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti?

 

Ano, součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Podrobněji viz zde (klikněte prosím).

 

Jaká je průměrná hrubá výše mezd v technických profesích v ÚK?

 

Pro zvětšení grafu, klikněte prosím zde [PDF 109 kB].

 

Jaké jsou sazby DPH a odvody mezd?

 

Pokud chce investor vstoupit do SPZ Triangle, jaký bude postup?

 

Obecný postup má obvykle následující kroky, které se mohou nepatrně odlišovat dle aktuálních potřeb zúčastněných stran.

Jaká je časová posloupnost jednotlivých procesů předcházejících investiční výstavbě v SPZ Triangle?

 

Pro zvětšení tabulky, klikněte prosím zde [PDF 198 kB].

 

Jak je to s dopravní obslužností SPZ Triangle?

 

V současné době Ústecký kraj zajišťuje obsluhu SPZ Triangle formou veřejné linkové osobní dopravy ze spádových oblastí Litvínov, Most, Chomutov, Louny a Žatec. Všechny tyto autobusové linky splňují základní dopravní obslužnost v časech přizpůsobených směnnosti jednotlivých investorů podnikajících v SPZ Triangle.