Home > Technická infrastruktura
Vytisknout

Technická infrastruktura

Elektřina

Napojena za pomocí VVN 2 x 110 kV z rozvodny Výškov a 1 x 110 kV z rozvodny Žatec. Trafostanice 110/22 kV a rozvod VN 22 kV po obvodu zóny. Celková kapacita může dosáhnout až 135 MW.

 

Připojovací poplatek za rezervovaný příkon 1 MW a realizaci přípojky elektrické energie ve standardní napěťové hladině 22 kV činí 800 tis. Kč/MW a je plně v gesci investora. Vlastníkem a provozovatelem elektrické sítě je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

 

Pohled na energocentrum průmyslové zóny.


Pitná voda

Je vybudována přípojka ze stávajícího vodovodu DN 300 podél západního okraje území, čerpací stanice a vyrovnávací věžový vodojem o objemu 400 m3 a samotný rozvod v zóně. Celková současná kapacita je 10 l/s (864 m3/den) s možností navýšení na 25 l/s (2 160 m3/den) podle skutečných potřeb zóny.

 


Průmyslová voda

Je napojena na stávající přívod DN 500 na severním okraji energocentra průmyslové zóny, vyrovnávací nádrže se zásobním prostorem 2 x 1 500 m3 slouží jak k pokrytí výkyvů spotřeby, tak i jako bezpečnostní zásoba pro potřeby hasičů. Součástí je rozvod v zóně. Z důvodu narůstající spotřeby průmyslové vody byla Ústeckým krajem v roce 2020 zahájena dostavba dalších vodojemů a posílení tlakové stanice.

 


Plyn

Průmyslová zóna je napojena ze dvou zdrojů VTL plynovodu, severního a jižního, s celkovou kapacitou až 25 000 m3/hod. Součástí rozvodů v průmyslové zóně je 2x regulační stanice a rozvod STL.

 


Dešťová kanalizace

Ze severní poloviny území je dešťová kanalizace vedena přes dvě retenční nádrže do řeky Chomutovky, z jižní poloviny území přes 5 retenčních nádrží do řeky Ohře. Dešťová kanalizace po obvodu zóny disponuje kapacitou cca 8,6 l/s z 1 hektaru plochy.

 


Splašková kanalizace

Do konce roku 2018 byl řešen odvod splaškových vod výtlakem přes čerpací stanici Staňkovice do ČOV Žatec s kapacitou 800 m3/den. V lednu 2019 byl zahájen zkušební provoz biologické čistírny odpadních vod, která je umístěna přímo v průmyslové zóně, s budoucí možnou kapacitou až 1 800 m3/den.

 


Technologická kanalizace

V červnu 2018 byla Ústeckým krajem vystavěna čistírna technologických odpadních vod vč. veřejného řadu. V pol. roku 2019 byl zahájen její zkušební provoz. Kapacita čistírny činí 1050 m3/den.

 

Pohled na čistírnu biologických a technologických odpadních vod.


Telekomunikační napojení

Součástí zóny je rovněž páteřní rozvod telefonních i datových kabelů, vlastníkem je společnost CETIN a.s. Napojení průmyslové zóny bylo zajištěno z jihovýchodu ze stávajících kabelů vedených podél komunikace II/250 a ze západní strany z trasy vedoucí po západním okraji centrální části průmyslové zóny.

  

Dále je v zóně dostupné telekomunikační a datové připojení mobilních operátorů O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

 

Inženýrské sítě jsou umístěny po obvodu centrální části průmyslové zóny v 17 m širokém technickém pásmu. Vyjma rozvodu telekomunikací a elektrické energie jsou veškeré sítě v majetku Ústeckého kraje. Technické napojovací body se nacházejí ve vzdálenosti 20 - 40 metrů od hranice pozemků určených k prodeji.