Home > Technická infrastruktura
Vytisknout

Technická infrastruktura

Elektřina

V roce 2007 bylo vybudováno nové dvojvedení VVN 2 x 110 kV z rozvodny Výškov, které bylo následně doplněno jednoduchým vedením 1 x 110 kV z rozvodny Žatec. V roce 2018 byla dokončena výstavba nové trafostanice 110/22 kV, která v budoucnu pokryje zvyšující se spotřebu v průmyslové zóně.

 

Připojovací poplatek za rezervovaný příkon a realizaci přípojky elektrické energie ve standardní napěťové hladině 22 kV činí 800 tis. Kč/MW a je plně v gesci investora. Vlastníkem a provozovatelem elektrické sítě je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

 


Pitná voda

Je vybudována přípojka ze stávajícího vodovodu DN 300 podél západního okraje území, vyrovnávací věžový vodojem o objemu 400 m3, celková současná kapacita je 10 l/s (864 m3/den) s možností navýšení na 25 l/s (2 160 m3/den) podle skutečných potřeb zóny. Maximální denní kapacita činí 57 l/s.

 


Průmyslová voda

Je napojena na stávající přívod DN 500 na severním okraji energocentra Strategické průmyslové zóny Triangle, vyrovnávací nádrže se zásobním prostorem 2 x 1 500 m3 slouží jak k pokrytí výkyvů spotřeby, tak i jako bezpečnostní zásoba pro potřeby hasičů.

 


Plyn

PZT Triangle je napojena ze dvou zdrojů VTL plynovodu, severního a jižního s celkovou kapacitou až 15 000 m3/hodinu. Součástí rozvodů v průmyslové zóně jsou 2 větve STL včetně regulačních stanic. Celková kapacita jižní větve je 5 000 m3/hodinu a celková kapacita severní větve je 10 000 m3/hodinu.

 


Dešťová kanalizace

Ze severní poloviny území je dešťová kanalizace vedena přes dvě retenční nádrže do řeky Chomutovky, z jižní poloviny území přes tři retenční dešťové nádrže do řeky Ohře. Dešťová kanalizace v zóně Triangle disponuje kapacitou cca 8,6 l/s z 1 hektaru plochy.

 


Splašková kanalizace

Do konce roku 2018 byl řešen odvod splaškových vod výtlakem přes čerpací stanici Staňkovice do ČOV Žatec s kapacitou 800 m3/den. Maximální denní kapacita činí 17 l/s. V rámci koncepce rozvoje průmyslové zóny byla postavena nová čistírna biologických odpadních vod s kapacitou 1 800 m3/den, jejíž zprovoznění proběhlo lednu 2019. Požadované hodnoty ukazatelů znečištění jsou k dispozici zde [PDF 242 kB].

 


Technologická kanalizace

V červnu 2018 byla Ústeckým krajem vystavěna čistírna technologických odpadních vod vč. veřejného řadu. Její zprovoznění je plánováno na první polovinu roku 2019.

 


Telekomunikační napojení

Součástí SPZ Triangle je rovněž páteřní rozvod telefonních i datových kabelů v zóně (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.). Napojení průmyslové zóny bylo zajištěno z jihovýchodu ze stávajících kabelů vedených podél komunikace II/250 a ze západní strany z trasy vedoucí po západním okraji centrální části průmyslové zóny.

Dále je v zóně dostupné telekomunikační i datové připojení operátorů O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

 

Inženýrské sítě jsou umístěny po obvodu centrální části SPZ Triangle v 17 m širokém technickém pásmu. Vyjma rozvodu telekomunikací a elektrické energie jsou veškeré sítě v majetku Ústeckého kraje. Napojení na tyto sítě není nijak zpoplatněno. V gesci investora je však kompletní realizace těchto přípojek a náklady s tím spojené.